ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรฤทธิ์ ด้วงหวา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ประชาชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประทีปวชิรนิติโสภณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงสมร เสือสิงห์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธงไชยร์ แจ่มรุจี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน ชาติสุทธิ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตฉพล พันละออง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ พันละออง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ถวิล นาคภูมิ
ตำแหน่ง : คณะักรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เมืองสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :