ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

บุญรวม นิคมขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พัชรินทร์ คำลา
ครู คศ.3

กาญจนา่ พัฒติกะพงษ์
ครู คศ.2

นางสุกัญญา ขันกสิกรรม
ครู คศ.3