ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

บุญรวม นิคมขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กาญจนา่ พัฒติกะพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

พัชรินทร์ คำลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุกัญญา ขันกสิกรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0