ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

อภิวัฒน์ พุทธรัตน์
ครู คศ.3

ศิริวรรณ จันทะจร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

อนิศรา ชลาสินธ์ุ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายสมศักดิ์ หุ่นทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0