ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกานดา วัฒนสมบัติศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กวี อิทธิวัฒนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0