ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

เพ็ญฏระการ ดามัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวระเวีย จันทร์อ้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0