ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

นางสาวจันทิรา ทองปิ่น