ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ / ธุรการ

จินดารัตน์๋ รุจิพงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวรส เฟสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ