ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมชาย เมืองสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุญรวม นิคมขำ
ร.ก./ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายกวี อิทธิวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายคมสัน ชาติสุทธฺิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอภิวัฒน์ พุทธรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป