ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมชาย เมืองสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุญรวม นิคมขำ
ร.ก./ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายกวี อิทธิวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายคมสัน ชาติสุทธฺิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายอภิวัฒน์ พุทธรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป