ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : กวี อิทธิวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : kaor4233@hotmail.com
ที่อยู่ :
1360/16 หมู่ 1 ค.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 ม.ค.2529 -25 มี.ค.2530 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
26 มี.ค.2530 โรงเรียนบ้านนาโปร่ง ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
24 ส.ค.2530 - 17 มี.ค.2534 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร อาจารย์ 1 ระดับ 4
24 ส.ค.2530 - 17 มี.ค.2534 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร อาจารย์ 1 ระดับ 4
12 ก.ค.2536 - 8 ม.ค.2540 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม อาจารย์ 1 ระดับ 5
9 ม.ค.2540 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านส่องตาแล ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560
2 ตัวแทนนักเรียนระดับภาคเหนือ 2560ประกวดร้องเพลงลูกกรุงมัธยมหญิง ระดับ ม.1-3 ( รองชนะเลิศอันดับ 2)
3 ชนะเลิศ 2 รายการ และรองชนะเ้ลิศ 4 รายการ การแข่งขันทางวิชาการ ยอดปัญญาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
4 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
5 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระดับปฐมวัย กีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
6 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระดับ ป.1-3 กีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปี 2555
7 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด เพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.4 - 6งานเปิดโลกการเีรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปี 2555
8 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์แปล งานเปิดโลกการเีรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปี 2555
9 รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ยอดปัญญาตำบลปางมะค่า วิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2554
10 รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ยอดปัญญาตำบลปางมะค่า วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2554
11 รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ยอดปัญญาตำบลปางมะค่า วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2554
12 รางวัลชมเชย อันดับ 1 การแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ยอดปัญญาตำบลปางมะค่า วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554
13 รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ยอดปัญญาตำบลปางมะค่า วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2554
14 ชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตบอลระดับปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า ปี 2554
15 ถ้วยรวมชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑานักเรียน ระดับปฐมวัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า ปี 2554
16 ชนะเิลิศกีฬาฟุตบอล ปีก.ศ.2554 ระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำเแพชรเขต 2
17 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑานักเรียน ระดับปฐมวัย ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต2
18 เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2