ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกข้อความ
  ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านส่องตาแล
  ที่      /  2557 วันที่    29   เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2557
  เรื่อง การสอบธรรมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องตาแล

เนื่องด้วย ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางสำนักแม่กลองธรรมสนามหลวง ได้แจ้งมายังหน่วยงานที่สังกัด ( วัด ) ว่าการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 จะมีขึ้นในวันพุธ ที่  12  พฤศจิกายน  2557  
ดังนั้น ข้าพเจ้านายกวี   อิทธิวัฒนะ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านส่องตาแล ได้รับผิดชอบกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2557  จึงขอเสนอจัดกิจกรรมให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านส่องตาแล ได้เข้าสมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ตามความเหมาะสมกับวัย และวุฒิเดิมที่สอบผ่านแล้ว โดยมีรายชื่อแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
           ( นายกวี    อิทธิวัฒนะ )
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านส่องตาแล

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
..................................................
..................................................
ลงชื่อ
        ( นายสมชาย  เมืองสุข )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องตาแล
          
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 1607 ครั้ง