ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 231
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 266
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 290
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 287
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 337
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.25 KB 315
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 288
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 339
คู่มือออกใบอนุัญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 260
คู่มือการสรรหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.69 KB 273
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.51 KB 338
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับ 2 พ.ศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.42 KB 297
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.67 KB 307
ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 3 พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.28 KB 262
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 3 พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.45 KB 265
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 374
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 323
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 302
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.56 KB 240
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 301
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.9 KB 315
ระเบียบกระทราวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏฺิิิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 249
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.46 KB 282
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ( ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.34 KB 246
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษา และหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.54 KB 525
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 272
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.46 KB 445
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งซื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.58 KB 324
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 282
ระเีบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 242
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 335
ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 330
ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการใ้ห้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 281
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.46 KB 329
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.25 KB 1223
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.61 KB 4659
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 317
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 344
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) Word Document ขนาดไฟล์ 20.06 KB 2513
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 438.7 KB 628
ระเบียบว่าด้วยการลา ฉบับปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 212.98 KB 392
พรบ.ข้าราชการครู พ.ศ. 2547 Word Document ขนาดไฟล์ 106.79 KB 434
แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.08 KB 396
แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.4 KB 366
ข้อทดสอบวัดสติปัญญา เตรียม ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 1208
แบบฝึก ระบายสี หัดคัด ก ไก่ ระดับอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 402
การละเล่นของเด็กไทย Word Document ขนาดไฟล์ 822 KB 523
กิจกรรมแก้ปัญหา การพูดไม่ไพเราะ Word Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 8541
สื่ออนุนาล บัตรคำ ก ไก๋ Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 384
ประกาศ มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.04 KB 239
แบบประเมินการปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 300
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 4097