ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 210
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 230
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 251
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 251
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 280
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.25 KB 275
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 256
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 286
คู่มือออกใบอนุัญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 251
คู่มือการสรรหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.69 KB 268
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 837.51 KB 326
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับ 2 พ.ศ.2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.42 KB 289
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.67 KB 300
ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 3 พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.28 KB 253
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 3 พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.45 KB 255
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 358
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 311
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 294
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.56 KB 224
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 292
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.9 KB 308
ระเบียบกระทราวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏฺิิิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 236
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.46 KB 265
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ( ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.34 KB 237
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษา และหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.54 KB 498
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 241
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.46 KB 433
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งซื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.58 KB 311
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา พ.ศ.2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 268
ระเีบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 230
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 319
ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.78 KB 322
ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการใ้ห้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 270
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.46 KB 318
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.25 KB 1210
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.61 KB 4321
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 306
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 332
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) Word Document ขนาดไฟล์ 20.06 KB 2506
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 438.7 KB 619
ระเบียบว่าด้วยการลา ฉบับปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 212.98 KB 383
พรบ.ข้าราชการครู พ.ศ. 2547 Word Document ขนาดไฟล์ 106.79 KB 425
แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.08 KB 387
แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.4 KB 355
ข้อทดสอบวัดสติปัญญา เตรียม ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 1133
แบบฝึก ระบายสี หัดคัด ก ไก่ ระดับอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 390
การละเล่นของเด็กไทย Word Document ขนาดไฟล์ 822 KB 512
กิจกรรมแก้ปัญหา การพูดไม่ไพเราะ Word Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 5480
สื่ออนุนาล บัตรคำ ก ไก๋ Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 375
ประกาศ มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.04 KB 232
แบบประเมินการปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.37 KB 286
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 3969