ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูล โรงเรียน
ข้อมูล โรงเรียน

 

 

 

พันธกิจ

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านส่องตาแล 

มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน มีความรู้เคียงคู่คุณธรรม

นำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

โรงเรียนบ้านส่องตาแล

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานด้านความรู้

มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม

นำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

คำขวัญโรงเรียน

 

 

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม 

นำวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย

 

 

 


บัญชีจัดชั้นเรียน

 

บัญชีการจัดชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2560

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ครูประจำชั้น

อนุบาล  1

1

างสาวจันทิรา  ทองปิ่น

อนุบาล  2

1

นางอรพิน  อิทธิวัฒนะ

ประถมศึกษาปีที่  1

1

นางบุญรวม  นิคมขำ               นายสมศักดิ์  หุ่นทอง

ประถมศึกษาปีที่  2

1

นางสุกัญญา  ขันกสิกรรม     นายอุดร  น้อยยอด

ประถมศึกษาปีที่  3

1

นางพัชรินทร์ คำลา                        

ประถมศึกษาปีที่  4

1

นายอภิวัฒน์  พุทธรัตน์     น.ส.สุกานดา  วัฒนสมบัติศิริ

ประถมศึกษาปีที่  5

1

นายกวี   อิทธิวัฒนะ                        

ประถมศึกษาปีที่  6

1

นายคมสันต์  ผลมั่ง            น.ส.ระเวีย  จันทร์อ้น

มัธยมศึกษาปีที่   1

1

 นายคมสัน  ชาติสุทธิ             นางอ้อมสร้อย  นาเวช             

มัธยมศึกษาปีที่   2

1

น.ส.สุมณฑา  คงขาว             นายอุดร  น้อยยอด

มัธยมศึกษาปีที่   3

1

น.ส.กาญจนา พัฒติกะพงษ์       น.ส.ศิริวรรณ  จันทะจร  

รวม

11