ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติ / ข้อมูล
ประวัติหมู่บ้านส่องตาแล

 

 สภาพทั่วไป

 
                                                                                               

 


         ชื่อ          หมู่  12  บ้านส่องตาแล

                ที่ตั้ง        ตำบลบ่อถ้ำ   อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร

                สภาพทางภูมิศาสตร์

                                ทิศเหนือ จรด บ้านใหม่หนองยาง  หมู่  6  ตำบลบ่อถ้ำ

                                ทิศใต้     จรด บ้านบ่อกระบาก  หมู่  7  ตำบลบ่อถ้ำ

                                ทิศตะวันออก    จรด บ้านมอตาเหลือง  หมู่  5   ตำบลบ่อถ้ำ 

                                ทิศตะวันตก       จรด หมู่ที่  บ้านโปร่งแต้  ตำบลปางมะค่า

                                                                 อำเภอขาณุวรลักษบุรี

                         จำนวนพื้นที่ทั้งหมด                           10,100       ไร่

                         พื้นที่ทำการเกษตร                               8,850       ไร่

                         แยกเป็น  พื้นที่ที่เป็นพืชไร่  จำนวน      8,000       ไร่  ( ปลูกมันสำปะหลัง )

                                              พื้นที่เป็นพืชสวน จำนวน    850       ไร่

                 ( ไม่พบพื้นที่ที่ใช้ในการทำนา )

                                สภาพพื้นที่          

มีสภาพเป็นดินปนทราย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สลับกับเนินเล็ก ๆ แม่น้ำที่ไหลผ่านมีคลองที่เกิดจากน้ำซับน้ำซึม เรียกว่า คลองเขี้ยวงู ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคลองห้วยทราย  ที่เกิดขึ้นในบริเวณวณพื้นที่ของหมู่บ้าน แล้วไหลผ่านไปทางทิศตะวันออก จนถึงบ้านนาเหนือ หมู่ 1 ตำบลวังชะพูล   อำเภอ   ขาณุวรลักษบุรี   

                      ฤดูกาล  มีฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศแบบเดียวกับสภาพภูมิอากาศของส่วนใหญ่ของ  ประเทศไทย 

มี ฤดู  คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว 

                สถานที่สำคัญ

-     สถานีอนามัย  1   แห่ง   ชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล                                                                                                 ส่องตาแล

-     วัด                  1    แห่ง    ชื่อ วัดส่องตาแลใหม่

-     โรงเรียน         1    แห่ง   

 ชื่อโรงเรียนบ้านส่องตาแล แต่ตั้งอยู่ในเขตของตำบลปางมะค่า   อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักเรียนในหมู่บ้านทั้ง 2 ตำบล  ได้ใช้บริการกับโรงเรียนแห่งนี้

  

                         ลักษณะทั่วไปของประชากร

-         เชื้อชาติ                     ไทย

-         ภาษาท้องถิ่น             ภาษากลาง

-         จำนวน          188       หลังคาเรือน

-         จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน    640        คน

-         จำนวนประชากรแยกเป็น  ชาย          357        คน

                                                  หญิง          361        คน

-          จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                    465        คน  ( ปี 2553 )

วุฒิการศึกษา     

ส่วนใหญ่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  และมีผู้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว จำนวน  26  คน

 การประกอบอาชีพ  

      ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  และรับจ้างทั่วไป

 ฐานะทางเศรษฐกิจ   

       ค่อนข้างากจน                                                        

ประวัติความเป็นมา

 
                                               

 

 

                  ด้วยพื้นที่เดิมทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ   มีสัตว์ป่าค่อนข้างชุกชุม ต่อมาเริ่มมีราษฎรจากจังหวัดนครราชสีมา และจากถิ่นอื่น มาอยู่ตั้งชื่อหมู่บ้านซุ้มประตู   พอมีถนนเกิดขึ้น ก็ตั้งชื่อว่าบ้านศรีไพศาล  ซึ่งถนนที่เกิดขี้นในระหว่างนั้นเป็นถนนที่สร้างโดยบริษัทที่ได้สัมปทานป่าไม้ ก็คือถนนที่รถลากไม้ใช้นั่นเองโดยสร้างตั้งแต่บริเวณบ้านปางมะค่า ถึงบ้านสลกบาตร  มีแหล่งน้ำอยู่แห่งเดียว  อยู่บริเวณที่เรียกว่าบ้าน ช่องแกแล  อยู่บริเวณต้นตะเคียนทอง ( เป็นแหล่งน้ำซึ่งมีเพียงแหล่งเดียวในสมัยนั้น)   ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพที่เป็นนายพรานมักใช้บริเวณนี้มาสร้างคาดห้างยิงสัตว์ที่บริเวณแห่งนี้ในฤดูแล้ง

  ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.. 2514  ... สมภพ  ด้วงหวา  สังกัดกองพันทหารช่างที่  4 นครสวรรค์ ได้ชักชวน  นายถนัด  ด้วงหวา  ซึ่งเป็นพี่ชาย  ซึ่งขณะนั้นประกอบอาชีพอยู่กรุงเทพ  และนายมานพ รัตนกูล  มาซื้อที่เพื่อถากถางทำไร่ และเลี้ยงวัว  ขณะนั้น ราคาไร่ละ  300  บาท  และมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ   20   หลังคาเรือน  ปลูกบ้านอยู่เป็นกลุ่ม ๆ สภาพทั่ว ๆ ไป มีถนนดิน กว้างประมาณ  เมตร  ทางราชการได้สร้างถนนลูกรังให้เมื่อปี  พ.. 2512 )  ซึ่งถือว่าเป็นทางหลวงจังหวัดในสมัยนั้น  ไม่มีรถประจำทาง  มีชาวบ้านจากบ้านบ่อถ้ำและจากถิ่นอื่นเข้ามาทำการบุกเบิกป่าสงวนเพื่อทำการเกษตรมากขึ้น

                ต่อมาปี  พ.. 2515 จึงมีการปรับถนน  และมีรถประจำทาง  ผู้คนก็เริ่มเข้ามาอยู่มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณนี้  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า บ้านช่องแกแล  คำว่า แกแล   คือพุ่มไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง    คำว่า   ช่อง หมายถึง   เมื่อยังไม่มีถนนผู้ใช้เส้นทางนี้  ต้องใช้มีดตัดเป็นช่องผ่านพันธ์ไม้  แกแล ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาทึบ ซึ่งนับว่าเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์มาก

ต่อมาได้มีความเห็นว่าชื่อบ้านช่องแกเเลไม่เพราะ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านส่องตาแล มาจนถึงปัจจุบัน และได้ชักชวนชาวบ้านในบริเวณนั้นร่วมกันไปสร้างวัด  และโรงเรียนขึ้น ซึ่งก็คือโรงเรียนบ้านส่องตาแล ใน ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของบ้านโปร่งแต้  หมู่ที่  2  ตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี

                            

ประวัติการสร้างโรงเรียน

การกำเนิดโรงเรียนบ้านส่องตาแลนั้น เริ่มต้นจากนายถนัด  ด้วงหวา ได้มาซื้อที่บริเวณนี้ประมาณ1,000 ไร่เศษ และได้ชักชวน นายแดง  ศิริไทย   นายผาย คงขาว   ซึ่งมีที่ดินในบริเวณใกล้เคียง   มาบริจาคร่วมกันสร้างโรงเรียนและวัด โดยนาย ถนัด  ด้วงหวา  มอบเงินทุนซื้อบ้านเก่าสร้างศาลาวัด เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาท ( หนึ่งหมื่นบาท ) และออกเงินซื้อสังกะสีเพื่อช่วยสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และจัดการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ ศีกษาธิการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  โดยมอบหมายให้  จ... สมภพ  ด้วงหวา เป็นผู้ประสานงานไปพบนายสมจิตร  ศรีสงคราม  ซึ่งดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยให้ นายวีระ  นามนาค  เขียนแบบอาคารเรียน และคำนวนค่าก่อสร้างอาคารชั่วคราว  นำเสนอนายอำเภอ  ร.ท. สนองระโหทาน ร.น.  และผ่านเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติ  เมื่อได้เอกสารแล้ว  นายถนัด  ด้วงหวา ได้นำเอกสารไปกรุงเทพ ฯ  เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี   คือ ดร.เกษม   ศิริสัมพันธ์    และดำเนินการไปยังผู้เกี่ยวข้องจากทางกระทรวงศึกษาธิการ  (นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ) จนได้งบประมาณงวดแรกมาดำเนินการ  จ... สมภพ   ด้วงหวา   และนายถนัด   ด้วงหวา  ได้เชิญชาวบ้านที่ให้ความสนใจ  มาประชุมเพื่อขอแรงสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มี  ดังนี้คือ

นาย ถนัด  ด้วงหวา                                   ประธานกรรมการ       

... สมภพ  ด้วงหวา                       รองประธานกรรมการ

นายพเยาว์   พ่วงพร้อม                   กรรมการและเลขานุการ   

นายนพ   อำพันทอง                                             กรรมกาาร

นายนา    แก้วตา                                                    กรรมการ

นายประยูร   ถมยา                                                  กรรมการ

นายช่อ    ทัพนิยม                                                  กรรมการ

นายแสว    ภู่เกิด                                                     กรรมการ

นายคำ    และนางมี  ขุนรส                                     กรรมการ  

การได้มาของที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนและวัดส่องตาแล

นายแดง นางเย้ย  ศิริไทย  ได้บริจาคที่ดินทั้งสิ้น   24  ไร่ 

      --- คณะกรรมการได้ดำเนินจัดสรร และแบ่งเนื้อที่การทำประโยชน์แล้วเป็นดังนี้

      --- ให้โรงเรียน 14  ไร่                  

      --- ให้วัด          10  ไร่

     ---  ต่อมาบริจาคเพิ่มให้วัด  อีก  ไร่

                                                                       

                ประวัติการก่อสร้างอาคารเรียน                                                                     

การก่อสร้างอาคารเรียน ได้ดำเนินการโดยตัดไม้เนื้อแข็งในไร่ของ  นายถนัด  ด้วงหวา  และ จ... สมภพ  ด้วงหวา และได้ใช้กำลังทหารจากกองพันทหารช่างที่ 4  ค่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ มาช่วยขนไม้มาสร้างอาคารเรียน 

ต่อมาทางราชการได้อนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารถาวร    คิดเป็นมูลค่า  48,000  บาท และทางราชการได้ปรับปรุงถนนสาย  สลกบาตร วังปลาอ้าว  โดยมาตังแค้มป์ข้างโรงเรียนคลองสะพานช้าง   จ... สมภพ  ด้วงหวา ได้เข้าพบนายประภัทร  ภุมรินพงษ์  นายช่างโครงการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสนามบริเวณวัดและโรงเรียน เป็นเวลา  วัน  โดยชาวบ้านและแม่บ้านหมู่  12  ได้ทำอาหารเลี้ยง  2 วันเต็ม

บริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านส่องตาแลนั้น ยังอยู่ในเขตตำบลบ่อถ้ำ ซึ่งต่อมาทางราชการได้ ทำการแบ่งเขตการปกครองใหม่ จึงทำให้บริเวณโรงเรียนบ้านส่องตาแลไปอยู่ในเขตตำบลปางมะค่าจนถึงปัจจุบัน


ประวัติการตั้งหมู่บ้าน 

สำหรับประวัติการตั้งหมู่บ้าน ส่องตาแล หมู่ที่ 12  นั้นเริ่มแรกยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนักโดยหมู่บ้านที่เริ่มตั้งเป็นครั้งแรกในเขตตำบลบ่อถ้ำ ได้แก่หมู่ที่  1  บ้านดงดำน้อย โดยมี นายแล  ทองเที่ยง เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ต่อมามีประชากรย้ายมาอยู่ ( บริเวณคูหาสวรรค์ปัจจุบัน ) มากขึ้น จึงได้ขอตั้งเป็นหมู่ที่  อยู่บริเวณวัดคูหาสวรรค์  โดยมีนายประยูร  อัครวัฒน์ เป็นกำนัน  คนแรกของตำบลบ่อถ้ำ   ต่อมาเมื่อถึงสมัย นายฟูก เสือสิงห์  เป็นกำนัน  เห็นว่ามีประชากรมากขึ้น จึงได้แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 3  อยู่บริเวณวัดคูหาสวรรค์  โดยมีนายประโลม  ดำสนิท เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                ต่อมาเมื่อมีประชากรมากขึ้น จึงมีการขอจัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้คือ

หมู่ที่  4   บ้านโอ่งทาน มีนายสำเริง  พรมจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5   บริเวณมอเหลืองในปัจจุบัน มี นายลำจวน  ธงชัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน   ต่อมาในสมัย 

               ของ นายลำยวน  คชฤทธิ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้แยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่ 12  บ้าน 

                                                                                                                         ส่องตาแล

หมู่ที่  6   บ้านใหม่หนองยาง  มีนายจรูญ  นิลสนธิ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7   บ้านบ่อกระบาก    มีนายจอน   คุ้มสะอาด  ( ผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนบ่อกระบาก )

                                                                                                                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8   บ้านคลองกระธาตุ  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านคลองศรีธาตุ มีนายสังเวียน  มากล้น                                                                                                                          เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9   บ้านเปาะสวอง       นายบุญยืน  เพียรเจริญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10  บ้านเนินยางงาม     (แยกออกมาจากหมู่ 6  บริเวณด้านเหนือของโรงเรียนศรีไพศาล )  

                                              นายแดง  ทองบุญนุ่ม   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11  บ้านโปร่งสังข์   นายประโลม  ธงชัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12  ( แยกมาจากหมู่ 5 ) บ้านส่องตาแล  โดยมี จ.ส.อ.สมภพ   ด้วงหวา เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก  ( ปัจจุบันได้แก่ นายไกรฤทธิ์  ด้วงหวา )

                            ( ปัจจุบันตำบลบ่อถ้ำมีหมู่บ้าน จำนวน  18  หมู่ )