ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บัญชีแสดงชั้นเรียน
ข้อมูลนักเรียน

            ข้อมูลนักเรียน  10 มิถุนายน 2559

ชั้น

     จำนวนนักเรียน   

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

12

11

23

อนุบาล 2

8

6

14

รวมก่อนประถม

20

17

36

ประถมศึกษาปีที่ 1

6

13

19

ประถมศึกษาปีที่ 2

9

13

22

ประถมศึกษาปีที่ 3

10

13

23

ประถมศึกษาปีที่ 4

9

14

23

ประถมศึกษาปีที่ 5

11

13

24

ประถมศึกษาปีที่ 6

11

17

28

รวมประถมศึกษา

56

83

149

มัธยมศึกษาปีที่ 1

19

10

29

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6

12

18

มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

10

19

รวมมัธยมศึกษา

34

32

66

รวม

110

132

242