ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านส่องตาแล  (โดยสังเขป)

               

            จัดตั้งเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม พ.. 2518  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

          -  ผู้ริเริ่มก่อตั้งและก่อสร้าง  นายถนัด  ด้วงหวา   นางเยาว์ พ่วงพร้อม และชาวบ้าน

-  ครั้งแรกมีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน   ไม่มีพื้น  ไม่มีฝา   หลังคามุงสังกะสี สิ้นค่าก่อสร้าง 40,000 บาท ในที่ดินของ นายแดง นางเย้ย ศิระไทย บริจาคที่ดินให้ 10  ไร่   ได้ซื้อ เพิ่มเติม    ภายหลังอีก  4  ไร่

          -  วันที่  16 พฤษภาคม พ.. 2518  นายยิ่ง  ชำนานหมอ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง   มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก 

          -  วันที่  19 พฤษภาคม พ.. 2518  เปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรก เพียงชั้น ป.1  มีนักเรียน  76  คน   ช่วงเวลานี้ มีครู 3 คน

          -  ปีการศึกษา 2519    นายศิลป์ชัย  จันทร์ศรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกอย่างเป็นทางการ

          -  ปี พ.. 2519 พระธรรมวรนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมสามัคคี เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ของบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป 1 มีฝ้า พื้น ประตู หน้าต่าง สิ้นค่าก่อสร้างเพิ่มเติม  162,662  บาท

          -  ปี พ.. 2520  ได้รับงบประมาณ 80,000 บาท ก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลตกรมสามัญ   1   หลัง  2  คูหา  2 ห้องน้ำ  2 ห้องนอน

          -  ปีการศึกษา 2523 โอนกิจการทั้งหมดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          -  ปี พ.. 2523 ได้รับงบประมาณ 16,000 บาท ก่อสร้างส้วมแบบองค์การฯ  จำนวน 1 หลัง  ที่นั่ง

          -  ปีการศึกษา 2523    นายสุพจน์  สงวนสุข      มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

          -  ปีการศึกษา 2525 นายชัยวัฒนะ  จันทร์ไข่     มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          -  ปี พ.. 2525 ได้รับงบประมาณ 262,000 บาท ต่อเติมห้องเรียนจาก 4 ห้อง เป็น 6 ห้องเรียน รวมงบประมาณตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงต่อเติมครั้งสุดท้ายเป็นเงินทั้งสิ้น 464,662 บาท

          -  วันที่ 5 สิงหาคม พ.. 2526 คณะครู กรรมการศึกษา บริจาคเงิน 1,669 บาท   ซื้อหัวโยกสูบน้ำแบบมือโยก ติดตั้งบ่อน้ำตื้น ( ปัจจุบันชำรุดเสียหายแล้ว

วันที่ 16 กันยายน 2526 คณะครู กรรมการศึกษา บริจาคเงิน4,000 บาท สร้างเสาและแป้นบาสเกตบอล

          -  เดือนตุลาคม พ.. 2527   ใช้เงิน 12,000 บาท   จ้างรถเกรดสนามโรงเรียน

          -  วันที่ 25 มกราคม 2529 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.. 2529  ได้ขอความช่วยเหลือศูนย์สร้างทางตากมาเกรดสนามโรงเรียนให้เรียบดังปัจจุบัน

          -  วันที่ 17 ตุลาคม พ.. 2529 นายชัยปวัตน์  จันทร์ไข่   ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหนองบอน

          -  ทางราชการให้  นายณรงค์  ทองถนอม     ครูในโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ชั่วคราว

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2530 นายสำเภา  บัวแหวน  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ 5    

          -  วันที่ 20 กรกฎาคม พ.. 2530 นายโพธิ์  พันละออง นำโอ่งกระทรวงมหาดไทย มามอบให้โรงเรียน เป็นโอ่งซีเมนต์ ขนาดความจุ 100 ปีบ จำนวน 1 ใบ

           -  วันที่  11  สิงหาคม 2530 ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท

           -  วันที่ 10 สิงหาคม พ.. 2530 ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช  202 / 26  ขนาดพื้นที่ 120  ตารางเมตร  หลัง  

           -  วันที่ 29 ธันวาคม พ.. 2531 ได้จ้างรถไถนาติดใบมีดทำคันดินและเกรดที่หลังอาคารเรียนหลังที่     เป็นเวลา 2.30 ชั่วโมง สิ้นเงิน 700 บาท

 -   วันที่ 11-14 พฤษภาคม พ.. 2532 ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด 4 * 6 เมตร พื้นที่ 24 ตารางเมตร  ปัจจุบันชำรุดและรื้อถอนแล้ว

          -  วันที่ 1-22 พฤษภาคม พ.. 2532 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ 30 พิเศษ จำนวน  ชุด   4   ถัง  ( ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว )

 -   วันที่ 1-20 มิถุนายน พ.. 2533 ได้รับงบประมาณ 20,200 บาท ซ่อมแซมปรับปรุงส้วมแบบองค์การฯ   ซึ่งชำรุดเสียหายไปสร้างที่แห่งใหม่ ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โดยสร้างให้ เหมือนเดิม

          -  วันที่  22  มิถุนายน - 18  กรกฎาคม พ.. 2533  ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท   สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ 30 พิเศษ อีกจำนวน 1 ชุด 4 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว )

          -  วันที่   7 - 21  กันยายน  พ.. 2533   ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท  สร้างส้วมแบบ สปช 601/26 ขนาด  ที่นั่ง   จำนวน  หลัง

          -  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.. 2434  ได้รับงบประมาณ 1,620,000 บาท   สร้างอาคารเรียนตึก  2  ชั้น  แบบ  สปช 105/29   ขนาด  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง

          -  วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.. 2535  ได้รับประมาณจากการแปรญัตติ ของ ส.. จังหวัดกำแพงเพชร  สร้างระบบประปาในโรงเรียน สิ้นเงิน 6,000 บาท  และได้รับเงิน 4 ,000 บาท  จากการจัดงานฉลองอาคาร  เรียนหลังที่ 2 มาซื้อวงบ่อมาทำกระถางดอกไม้  ประชาชนในหมู่บ้านช่วยบริจาคเงิน  รวม  8,000   บาท  สร้างฐานพระพุทธรูป  และฐานเสาธงชาติหน้าอาคารเรียนหลังที่ 2

          -  ระดมทุนด้วยการจัดให้มีผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่  13  มีนาคม  พ.. 2536    ได้เงินทำบุญทั้งสิ้น  97,429  บาท นำมาสร้างมณฑป  พระพุทธรูป อ่างล้างหน้า แปรงฟัน และเทพื้นถนนคอนกรีตบางส่วน

          -  วันที่ 17 มิถุนายน พ.. 2536 ได้รับมอบทุนการศึกษา 12,000 บาท   จากมูลนิธิภิสโก้เพื่อการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ให้นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2535  จำนวน 8 คน   กำลังเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม คนละ 1,500 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่  ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา

          -  วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.. 2536 ได้ใช้เงินจากผู้บริจาค จากกรุงเทพมหานคร    สร้างทางเดิน คสล.ภายในโรงเรียนระยะทาง 158 เมตร จัดทำอาหารกลางวัน สร้างเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 12 รายการ

          -  วันที่ 8 มกราคม พ.. 2537 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ป 1-6 จำนวน 10 ทุน  ทุนละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท จะนำดอกผลเป็นการศึกษาทุกปี

          -  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.. 2540 ได้รับมอบอาคารโรงอาหาร จาก  นายชด - นางจรูญ ทับรอด คหบดี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 181,035 บาท

          -  วันที่  13  มกราคม  พ.. 2543 ได้รับงบประมาณ สร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เพื่อป้องกันกระแสน้ำ ไหลผ่านโรงเรียน เป็นเงิน   57,200   บาท (ปัจจุบันชำรุดและใช้การไม่ได้)

-  วันที่  10  พฤษภาคม  2543  ได้รับงบประมาณจากงบมิยาซาว่าแพลน  สร้างสนามบาสเกตบอลเป็นเงิน  233,000 บาท

-  วันที่  24   มิถุนายน  2543   ได้รับงบประมาณก่อสร้างทำนบกันน้ำและทราย  เป็นเงิน  40,000   บาท

-   วันที่  10   พฤษภาคม  2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช. 105 / 29  ขนาด  5  ห้อง เรียน จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน   1,868,000   บาท พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน

-    วันที่  10   พฤษภาคม  2543  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ ฝ 30  พิเศษ   จำนวน  1  ชุด   4   ถัง   เป็นเงิน  81,000  บาท

-   เดือน พฤศจิกายน  2547 จัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับครู บริเวณด้านหลังอาคาร สปช.105 /29  ด้วยงบบริจาค เป็นจำนวนเงิน 25,400   บาท

-  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548  จัดสร้างทางเดิน สำหรับเชื่อมอาคารใหม่ (ด้านบน ) ทั้ง  2 หลัง ด้วยงบประมาณของการจัดกิจกรรมสหกรณ์  เป็นเงิน   8,200  บาท

-   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2549  จัดสร้างห้องส้วมสำหรับนักเรียนจำนวน  4  ที่  1  หลัง  ปัจจุบันได้รื้อถอนพร้อมอาคารเรียน ป.1 ก เมื่อ  15 ธันวาคม  2552

          -  วันที่   ปูกระเบื้องห้องผู้อำนวยการโรงเรียน  ด้วยงบประมาณจากการจัดกิจกรรม          สหกรณ์  เป็นเงิน 13,000  บาท

-    พ.ศ. 2549  จัดสร้างห้องพักสำหรับครูได้อยู่อาศัย  จำนวน  1  ห้อง  ด้วยเงินบริจาคจาก ประชาชน และจากการจัดกิจกรรมสหกรณ์  เป็นเงิน   40,000  บาท

-  วันที่   1  เมษายน  พ.ศ. 2551  จัดสร้างห้องเรียนเพิ่มเติม  3  ห้องเรียน  พร้อมการปูพื้นด้วยกระเบื้อง 2   ห้องเรียน  และจัดสร้างห้องน้ำสำหรับครูในห้องด้านหลัง จำนวน  2  ห้อง  ด้วยการบริจาคจาก ประชาชน เป็นเงิน  86,000 บาท

-   1  พฤษภาคม  2550   ได้ปรับปรุงอาคารเรียน  โดยการทาสีใหม่ทั้งหลัง  เป็นเงิน 11,500 บาท

-   1 พฤษภาคม 2550 ได้ปรับปรุงซุ้มพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียนโดยการทาสีใหม่

-   มิถุนายน  2550    ได้ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1 ก โดยการรื้อฝาห้องเรียนจำนวน  3  ห้องเรียนให้ เป็นที่โล่ง เพื่อจัดทำเป็นที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม สวดมนต์ ประชุม  รับประทานอาหาร ฯลฯ

-   จัดทำสวนหย่อมพร้อมมุงหลังคาด้วยผ้าหน้าอาคารเรียน สปช 105 / 25 หลังใหม่  เพื่อแก้ปัญหาแสงแดดส่องเข้าห้องเรียน

-   ก.พ. 2551 ได้ปรับปรุงซุ้มพระพุทธรูป และเสาธงใหม่ โดย ใช้ศิลาแลงประดับด้านข้าง ยกพื้นเป็นเวทีสำเร็จรูป  พร้อมประดับด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ 

-   พ.ค. 2551 ปูกระเบื้องห้องเรียนครบทุกห้อง

-   1 ก.ค. 30 ส.ค. 2552  ปูกระเบื้องบริเวณหน้าอาคารเรียน สปช 105 /25 ทั้ง 2 อาคาร  

จัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทย 9  รัชกาล  สัญลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรและ ภาพกิจกรรมของโรงเรียน บริเวณหน้าอาคาร สปช.109/29

          -   ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง พร้อมจัดทำโต๊ะประชุม  และ            ติดตั้งเครื่องโปรเจทเตอร์ พร้อมจอแบบม้วนเก็บได้ และระบบเสียง จำนวน 1  ชุด

-  จัดทำสวนหย่อม ระบบน้ำตก บริเวณ ข้างอาคาร สปช, 105/29 จำนวน 1 ที 

-  ได้งบประมาณปรับปรุงห้องส้วมแบบ สปช.601/29  จำนวนเงิน  50,000  บาท  ( ส้วมสุขสันต์ )

-   รื้อถังน้ำฝนแบบ ฝ 30 พิเศษ บริเวณด้านหลังอาคาร ป.1 ก จำนวน 2 ชุด 8 ถัง

-  จัดทำสวนน้ำพุ บริเวณ หน้าสวนหย่อม ( หน้าอาคาร สปช 105/29 )

-   21 พ.ย. 52  รื้ออาคาร ป.1 ก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน

-   7 มกราคม  2553 เริ่มจัดสร้างหอประชุม โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอนอาคาร ป.1 ก บางส่วน ด้วยงบบริจาคจากคณะครูโรงเรียนบ้านส่องตาแล 85,000 บาท และจากการบริจาคจากประชาชน อีก  86,000  บาท

-   11 ธันวาคม 2552 ได้งบประมาณครุภัณฑ์ ห้องคอมพิวเตอร์ แบบ CL 10 จำนวนเงิน 354,360 บาท

-    5  เมษายน  2553 ได้งบประมาณสร้าง ห้องส้วมแบบ สพฐ. 4 จำนวนเงิน  354,000  บาท

-   18 มิถุนายน  2553ได้รับงบประมาณซ่อมแซมห้องสมุดที่อยู่ในอาคาร สปช.105/29 จำนวน 1 ห้อง    จำนวนเงิน 25,500     บาท

-    10 สิงหาคม  2553 ได้รับบริจาคอุปกรณ์รับสัญญาญดาวเทียม 2 ชุด พร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์สี จาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล ) จำนวน 18  เครื่อง

-  31 ธันวาคม 2552 รับมอบอาคารหอประชุม ถวายพ่อ  ขนาด 8 คูณ 30 เมตร     แบบสร้างเองด้วย งบประมาณบริจาค จำนวนเงิน  1,002,000  บาท       ( เริ่มดำเนินการ 7 มกราคม 2552 )

-  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 150,000 บาท

          -  ปัจจุบันได้จัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นอนุบาล  1  ถึง  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ตามหลักสูตร