ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 1,620,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 1,868,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.202/26 อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบแฟลตกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 50,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร แบบสร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 181,035 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สพฐ.4 (ห้องส้วม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 351,200 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังน้ำ แบบ ฝ 30 พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุมถวายพ่อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 1,062,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนน้ำตก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 68,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อ่างล้างภาชนะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 8060 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อม หน้าอาคารเรียน หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 28,660 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : มุมนัดพบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเล่ย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 42,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องผู้บริหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อุปกรณ์บริหารกาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณด้านหลังอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณหน้าอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อ่างล้างหน้า, มือ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 12,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : มูลนิธิไกลกังวล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ไฟฟ้า แรงสูง 3 เฟรส
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 มกราคม 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 800000
เพิ่มเติม..